نورون سیستم

سامانه هوشمند سازی مدارس

سامانه هوشمندسازی

تحولات فناورانه ف نه تنها نوع زیست مارا متحول کرده است بلکه در گفتارورفتارما تاثیر فراوان گذاشته است. مدرسه ونحوه آموزش دانش آموزان یکی از مصادیق بارز تاثیرگذاری این تحولات می باشد. مدارس باید به این نکته توجه داشته باشند که فناوریهای نو، جزوزیست بوم ماهستند.نسل جدید خودرابین وسایلی مانندرایانه، تلفن همراه تلوزیون و... میبیند.نکته اساسی ،تدریسهماهنگ با فناوری نمیباشد بلکه کاربرد فناوری درارائهمحتوا به شکل کارآمدتر اهمیت دارد. شاید درآینده نزدیک همانگونه که داشتن کتاب، دفترو قلم ضروری است به همراه داشتن یک وسیله دیجیتال درمدرسه برای هردانش آموزاجتناب ناپذیرباشد.درطرح هوشمندسازی مدارس، مسئولان علاوه برآموزش دروس به شکل هوشمند. باید مدرسه رابه شیوه هوشمند اداره کنند.

درباره تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات برنظام آموزشی (وبه طورخاص مدارس) دورویکرانتقال برنه متفاوت وجود دارد.برخی معتقدند اثرفناورهای جدید تدریجی است وصرفاًدرسی راکارآمدتر می سازد ودرواقع دسترسی به اطلاعات سریع ترمی شود.رویکردی دیگرمعتقد است ورودفناوری اطلاعات وارتباطات به مدارس ، اهداف وابزارهای تعلیم و تربیت را به طوراساسی تغییرمیدهد. ازاین دیدگاه فناوری اطلاعات برساختار نظام آموزش سنتی فایق می آید.مدرسه هوشمند،سازمانی آموزشی است که درآن نسلی خالق وتوانمند درعرصه های زندگی وتوانا درخلق دانش ،تربیت می شوند.

جهان امروز شاهد پیشرفت روز افزون تکنولوژی وفناوری درعرصه های گوناگون به خصوص سیستم های آموزشی می باشد.به همین منظور کشورعزیزماهم به همت وجودمدیران اربلد واستفاده از نیروی جوان نخبگان قدم به عرصه استفاده از سیستم های نوین آموزشی (هوشمندسازی مدارس) به منظورپرورش هرچه بهتر دانش آموزان این آب وخاک نهاده است.درهمین راستا براساس حمایت های صورت گرفتهازمراجع ذیربط دهه آتی درنظام آموزشی کشوررا می توان ده هوشمندسازی مدارس نامید.

با دوستان به اشتراک بگذارید

linkedin instagram facebook telegram