اپلیکیشن مارا از
اپ استور وگوگل پلی نصب کنید

google play app store

بانورون بیشتر آشناشوید!


سامانه هوشمند سازی

جهان امروز شاهد پیشرفت روز افزون تکنولوژی و فناوری درعرصه های گوناگون به خصوص سیستم های آموزشی می باشد. به همین منظور کشور عزیزما هم به همت وجود مدیران کاربلد واستفاده ازنیروری جوان نخبگان قدم به عرصه استفاده از سیستم های نوین آموزشی (هوشمندسازی مدارس) به منظورپرورش هرچه بهتردانش آموزان این آب وخاک نهاده است.درهمین راستا براساس حمایت های صورت گرفته ازمراجع ذیربط دهه آتی درنظام آموزشی کشورامی توان دهه هوشمند سازی مدارس نامید.

درخواست مشاوره

شناسایی شکاف های یادگیری

این سیستم با صرفه جویی در زمان های برنامه ریزی، آماده سازی و اجرای برنامه های آموزشی ، باعث می شود معلم فرصت بیشتری برای ارتباط رو در رو با دانش آموزان داشته باشد.

پیشروی همگام با تکنولوژی

این سیستم با صرفه جویی در زمان های برنامه ریزی، آماده سازی و اجرای برنامه های آموزشی ، باعث می شود معلم فرصت بیشتری برای ارتباط رو در رو با دانش آموزان داشته باشد.

کاهش هزینه های جاری

نورون سیستم به کاهش هزینه های جاری کمک می کند. برای مثال دراین سیستم استفاده از کاغذبه حداقل میزان خود رسیده است زیرا اطلاعات به صورت کامل درسیستم موجود است ودیگر نیازی به پرینت کردن به صورت کاغذی وجود ندارد.

صرفه جویی درزمان

این سیستم با صرفه جویی در زمان های برنامه ریزی، آماده سازی و اجرای برنامه های آموزشی ، باعث می شود معلم فرصت بیشتری برای ارتباط رو در رو با دانش آموزان داشته باشد.

ذخیره یکپارچه اطلاعات

همه اطلاعات در فضایی یک پارچه ذخیره می گردد که باعث صرفه جویی درهزینه و زمان دست رسی به این اطلاعات می شود. این مزیت باعث عدم نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره کاغذی اطلاعت می شود.همچنین دسترسی به اطلاعات بسیار سریع تر و آسان تر می گردد.

ارزیابی تکوینی ارزیابی تکوینی و برنامه ریزی

با نورون سیستم با یک کلیک امکان آگاهی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان می توان گزارش های مربوطه را مشاهده کرد و برنامه تحصیلی مناسب براهی هردانش آموزرادراختیار او قرارداد.


ماژول هایی که نورون ارائه میدهد

این سیستم با صرفه جویی در زمان های برنامه ریزی، آماده سازی واجرای برنامه های آموزشی دانش آموزان داشته باشد.

زیرساخت

ابزارهای همراه

ابزارهای همراه

مالی

محتوا

محتوا

1

ارتباطات
تجربه های هوشمند سازی نورون سیستم